מדריך לעולם הנדל״ן

עולם הנדל"ן רווי במושגים ומינוחים שלא קל להתמצא בהם ולהבחין מה ההבדל בין מושג אחד לאחר. להלן מילון למונחי נדל"ן שכל אחד צריך להכיר...

איגוד במקרקעין

ישות משפטית חברה / תאגיד שרוב נכסיו הם מקרקעין, בעלי המניות מחזיקים בנכס המקרקעין באמצעות מניותיהם באיגוד.

איגוד ערים

איגוד של רשויות מקומיות סמוכות זו לזו שהקמתו נעשית ע"י החלטה של שר הפנים, מטרתם – לייעל שירותים ולחסוך בעלויות.

איחוד וחלוקה מחדש של חלקות

חלוקתו מחדש של שטח קרקע בהסכמת בעלים או בלעדיה – כאשר משנים את יעודה.

אופציה במקרקעין

פרק זמן למימוש רכישת מקרקעין שמעניק בעל הנכס בכתב לרוכש פוטנציאלי.

בנה ביתך

מדי פעם מציעים ממ"י וחברות פיתוח אחרות באמצעות מכרזים – מגרשים לבניית מבני מגורים צמודי קרקע ליחידים – לבנייה ע"י הרוכש, מחירי הקרקעות המוצעים במכרזים נמוכים.

 

בנייה רוויה

אזור שבו נבנו בנינים רבי קומות.

ארנונה

היטל עירוני שגובה הרשות המקומית תמורת שימוש בנכס בנוי או שימוש במגרש, שיעורי הארנונה נקבעים לפי המבחנים הבאים: 

  1. סוג הנכס.
  2. מיקום הנכס.
  3. שטח הנכס.
  4. השימוש בנכס בפועל.
  5. אופי השימוש בנכס.
בניין מגורים

בניין שלפחות 50% משטח רצפותיו מיועד למגורים.

 
בניין ציבורי

בניין המשמש למטרה ציבורית כגון – אולם שמחות, בית קפה, משרדי ממשלה ועוד.

גבול מוניציפאלי

קו גבול בין 2 רשויות מקומיות.

גבול מגרש

קו גבול בין שטח קרקע אחד למשנהו.

גוש

יחידת סימון ורישום של מקרקעין כפי שנרשמה וסומנה בטאבו. היחידה מאחדת וכוללת בתוכה חלקות, חלקות משנה ותתי חלקות.

דו"ח אפס

דוח כלכלי עסקי שעורך שמאי ובו תיאור מצב נכס מקרקעין, הדוח מיועד לבנקים כדי לסייע בהערכת שווי הנכס שישמש כבטחון למתן אשראי , הדוח יכלול : תיאור הנכס, בעלות, תיאור הסביבה העסקית והדמוגרפית של הנכס, זכויות בנייה והפיתוח (שטחי ציבור), פוטנציאל עסקי כלכלי של הנכס, תחזית פדיון לעומת עלויות הקמה והרווח הצפוי מתהליך הבנייה והפיתוח , תזרים מזומנים צפוי.

דיור מוגן

מסגרת דיור ציבורית או פרטית – מבנה / כפר לקשישים , סיעודיים ועוד. הזרוע המבצעת והמופקדת על צרכי קבוצות אלה הוא משרד העבודה והרווחה ומשרדי בטל"א.

דייר מוגן

דייר בעל זכויות מגורים מכוח חוק הגנת הגנת הדייר הנהנה מזכויות שכירות שאינה שכירות רגילה, בעל הבית הוא בעל הנכס ואילו לדייר זכות מגורים בו (ראה חוק הגנת הדייר).

הסכם ניהול

חוזה בין בעל מקרקעין (בניין משרדים, תעשייה, מסחר ועוד) לבין גוף / יחיד . עבודת הניהול כוללת עבודות אחזקה, תחזוקה, בטיחות , ניקיון ועוד. דמי הניהול משולמים בד"כ ע"י הדיירים.

הסכם פיתוח

חוזה שבו מקצה ממ"י ליזם שטח קרקע לצרכי בנייה ללא הקניית זכות קניינית, מעמד היזם דומה למעמד של בר רשות בקרקע וההסכם קובע כי רק לאחר השלמת הבנייה והפיתוח יחתמו ממ"י והיזם על חוזה חכירה.

הסכם שיתוף

הסכם שנכרת בין צדדים בקשר עם שימוש בנכס שבבעלותם המשותפת , הסכם השיתוף נרשם בטאבו, למשל תקנון בית משותף מהווה הסכם שיתוף.

הערת אזהרה

רישום בטאבו שנועד לציין שבקרקע / נכס מקרקעין בוצעה עסקה שאינה מאפשרת ביצוע עסקאות נוספות אלא בהסכמת יוזם רישום ההערה. מיועדת להעניק לרוכש בטחון מסוים ולמנוע עסקאות נוספות בנכס. כמו כן, מספקת מידע משפטי מעודכן על מצב המשפטי והתכנוני של כל נכס.

הפקעה

פעולה משפטית שבה רשות מוסכמת מעבירה לחזקתה קטע קרקע הנמצא בבעלות אחרת. חוק התכנון והבנייה מאציל סמכות הפקעה על רשויות תכנון והבנייה ובד"כ הפקעה נעשית למען רווחת הציבור , את פעולת ההפקעה מקדים שינוי יעוד המקרקעין לצורי כציבור, סע' 190 לחוק התו"ב קובע כי שיעור המקרקעין שניתן להפקיעם ללא תמורה עומד על 40%, ניתנת אפשרות ערעור לבעל המקרקעין .

הצהרה על ביצוע עסקת מקרקעין

טופס 7002 המוגש למס שבח ובו מצהירים הצדדים על ביצוע עסקת מקרקעין תוך 50 יום מחתימת חוזה תוגש שומה בליווי חישוב מס ותוך 30 יום תוגש שומה ללא חישוב מס.

הצמדות

פעולת רישום שבאמצעותה מתעדים הצמדת שטחים (יחידות נוספות במקרקעין ליח"ד בבניין הרשום כבית משותף (אסור להצמיד – חדרי מדרגות, מעליות, מקלטים, רכוש משותף, אפשר להצמיד – מגרש חנייה, מרף, גינה, גג מעל דירה.

ההצמדה נרשמת בטאבו וברישום צו בתים משותפים.

הקלה

הרשאה לבצע פעולת בנייה הטעונה היתר ,בסטייה  מהוראות התב"ע, ושאין בה שימוש חורג (סטיות שאינן נחשבות עפ"י החוק כסטייה ניכרת מתכנית). ההקלה תפורסם ב – 3 עיתונים יומיים ועותק ממנה יתלה במבנה. התנגדויות להקלה ניתן להגיש תוך 30 יום.

זיקת הנאה

זכות עצמאית של אדם כלפי מקרקעין שהם בבעלות אדם אחר, הזכות טבועה במקרקעין ולא באדם ספציפי (למשל זכות מעבר), היא חייבת ברישום בטאבו.

זכות במקרקעין

עפ"י הגדרת חוק מס שבח מקרקעין "בעלות או חכירה לתקופה העולה על 10 שנים בין שבדין ובין שביושר, לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין.

אנא מלאו את פרטיכם ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם